Missie en visie

Onze missie 
We geven kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs, vanuit onze kernwaarden: bevlogenheid, eigenheid, groei en ontwikkeling, verbinding.    

Onze visie 
* We bouwen samen met partners aan toekomstgericht onderwijs waarbij er oog is voor het welbevinden van het kind. Hierbij is balans tussen onderwijs en opvang. We zorgen samen voor een betekenisvolle en uitdagende leeromgeving. Deze stimuleert de intrinsieke motivatie van de leerling en samenwerking tussen leerlingen onderling, waardoor kinderen tot leren komen. Wij vinden het belangrijk dat ieder individu er mag zijn op zijn eigen manier.  

* Educatief partnerschap vinden we belangrijk; daarom zijn de lijnen kort tussen ouders en school. Regelmatig gaan we, school-ouder-kind, met elkaar in gesprek om de totale ontwikkeling van het kind in beeld te brengen.  Wederzijds vertrouwen, respect en waardering zijn voor ons hierbij waardevol.  

* Kinderen werken naast de basisvakken ook aan de ontwikkeling van brede vaardigheden. Ze worden betrokken bij hun eigen leerproces, waarbij ieders groei en ontwikkeling zichtbaar is. Hierin differentiëren we, rekening houdend met de onderwijsbehoeften van de kinderen. We stimuleren hen om zelf nieuwe dingen te leren en hun sterke en zwakke kanten te verkennen om zo een reëel zelfbeeld te vormen. Van daaruit leren de kinderen dat ze van meerwaarde zijn voor een ander. 

 

Wij werken hierbij altijd vanuit onze kernwaarden: bevlogenheid, Eigenheid, Groei en ontwikkeling en verbinding. 

Kernwaarde: Bevlogenheid 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanuit een intrinsieke motivatie tot leren komen. Kinderen worden gestimuleerd om met toewijding tot goede leerprestaties te komen waarbij zij hun eigen sterke kanten leren ontdekken en ontwikkelen. 

Kernwaarde: Eigenheid  
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf en de ander leren kennen en accepteren vanuit eigen waarden en persoonlijke identiteit en zich met durf en lef ontwikkelen tot een uniek en trots persoon. 

Kernwaarde: Groei en ontwikkeling 
Wij vinden het belangrijk ons onderwijs zo in te richten dat kinderen binnen de grenzen van hun mogelijkheden maximaal tot ontwikkeling komen en medeverantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Vooruitgang gericht op persoonlijkheid, houding, kennis en vaardigheden. 

Kernwaarde: Verbinding 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen vanuit relatie met anderen en de omgeving samen leren en leven, waarbij kinderen leren zichzelf en de ander te zien, te horen en te waarderen.